Informacja - Twój biznesowy potencjał

Jakość-Poufność-Szybkość

Normatywy- proszę bardzo!

images_1jpg

Sporządzamy normatywy niezbędne do prawidłowego obiegu dokumentów w firmie, usprawniające zarówno prace kancelaryjne jak i

archiwalne, będące niezbędnymi do funkcjonowania archiwum zakładowego, pomagają one w prawidłowej klasyfikacji dokumentów

firmy.

Instrukcja archiwalna
określa organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego firmy oraz reguluje tryb przejmowania dokumentacji z komórek organizacyjnych, sposób ich przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania w archiwum, ustala zasady udostępniania akt, jak również zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia lub na makulaturę akt.

Jednolity rzeczowy wykaz akt
to wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt. Funkcjonuje niezależnie od struktury organizacyjnej firmy. Pozwala na klasyfikację narastającej dokumentacji i stanowi podstawę znakowania akt. Nadaje aktom kategorię archiwalną. Rozróżnia okresy przechowywania akt w komórkach macierzystych i w innych komórkach organizacyjnych.