Informacja - Twój biznesowy potencjał

Jakość-Poufność-Szybkość

Oferta dla syndyków i likwidatorów

Nasza oferta to archiwizacja i przechowywanie zasobów aktowych podmiotów upadłych, likwidowanych. Skierowana jest do syndyków i likwidatorów chcących powierzyć swoje zasoby aktowe (osobowe i inne) wyspecjalizowanej jednostce stale współpracującej z Archiwum Państwowym.

CENY USTALANE INDYWIDUALNIE !

 Co robimy?

Przenosimy całość zbioru archiwalnego w stanie nienaruszonym do miejsca składowania po dokonanej archiwizacji

Dokonanujemy archiwizacji, porządkowania, konserwacji całego zasobu aktowego w tym: akt kategorii "A"- dokonujemy odpowiednich ekspertyz w porozumieniu z Archiwum Państwowym wg zachodzących potrzeb.

akt kategorii "B" zawierających dokumentację pracowniczą sporządzamy spisu zdawczo - odbiorczego zasobu pracowniczego.

Porządkujemy całego zbioru po przekazaniu oraz uzyskania zezwolenia od Archiwum Państwowego na brakowanie akt jeżeli zbiór archiwalny będzie tego wymagał

A szczegóły?

 

 • kwalifikujemy dokumentację do odpowiednich kategorii archiwalnych,
 • systematyzujemy akt wg komórek organizacyjnych,
 • dokonujemy ich klasyfikacji w układzie rzeczowym,
 • formujemy jednostek archiwalnych oraz weryfikowanie i uzupełnianie ich opisu,
 • opracowujemy środki ewidencyjnych, odrębnie dla materiałów archiwalnych ( kategoria "A") i nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej (kategoria "B"),
 • wybrakowujemy przeterminowaną dokumentację niearchiwalną wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania z uzyskaniem potwierdzenia zniszczenia, a także:
 • wykonujemy inne prace określonych Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych min.:
 • bieżącą konserwację zbioru,
 • szczególne zabezpieczenie zbioru na życzenie składającego
 • układamy cały zbiór we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,
 • wydajemy odpowiednie zaświadczenia tj.  pracy czy druki RP-7, zaświadczeń o pobieranych zasiłkach ZUS po 14.XI.1991 r. itp. w odpisach lub uwierzytelnionych kopiach.

Co z pracownikami?

 

 

Byli pracownicy upadłych, zlikwidowanych zakładów będą mogli uzyskać stosowne

zaświadczenie sporządzone na podstawie dokumentacji pracowniczej i zakładowej

niezwłocznie po przedłożeniu wniosku przesłanego drogą pocztową, elektroniczną

 lub faksem.

 W jakim czasie?

Niezależnie od wielkości zasobu aktowego przejmiemy go w jeden dzień. Czas

 realizacji zlecenia zależy od wielkości zasobu aktowego. Akta przeterminowane są

 niszczone na posdstawie zgody udzielonej przez stosowny oddział Archiwum

 Państwowego, po dokonaniu ewentualnych ekspertyz w zakładach papierniczych

 bezpośrednio po ich dostarczeniu przez Arch-Data. Na życzenie Arch-Data

 dostarcza potwierdzenie zniszczenia tych akt wystawione przez zakład

 papierniczy. Archiwum używa tektur i papierów bezkwasowych zalecanych przez

 Archiwum Państwowe oraz klipsów polietylenowych, stosownych sznurów

 archiwalnych, środków zabezpieczających. Arch-Data stosuje procedury

 zniszczenia materiałów przeterminowanych wydając certyfikat zniszczenia .

Prawo

 

 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 241, poz.2074).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. nr 32, poz.284).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentacji potwierdzającej posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. nr 68, poz. 596).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji czasowym okresie przechowywania (Dz. U. nr 28, poz. 240)
 • Dokumentacja archiwalna jest własnością Państwa Polskiego i jako taka przechowywana jest w Archiwum Państwowym, które podlega stosownym przepisom wzmiankowanym również powyżej . Archiwa rotacyjne klasy "B" do jakich należy prowadzone przez Arch-Data przechowują jedynie dokumentację niearchiwalną klasy B.